Regulamin

Regulamin sklepu internetowego SprzetLorpio.pl

Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sprzetlorpio.pl oraz zasady realizacji umów zawartych za jego pośrednictwem.

Sklep internetowy SprzetLorpio.pl, działający pod adresem www.sprzetlorpio.pl prowadzony jest przez Andrzej Michałowski Glif Studio, ul. Kręta 43e/5, 65-788 Zielona Góra, NIP: 9271234281, REGON 211018755.

 

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu użyte w nim określenia oznaczają:

1. Sklep internetowy, sklep – działalność prowadzona za pośrednictwem strony www.sprzetlorpio.pl,

2. Sprzedawca – Andrzej Michałowski Glif Studio, ul. Kręta 43e/5, 65-788 Zielona Góra, NIP: 9271234281, REGON: 211018755

3. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystającą ze sklepu internetowego,

4. Regulamin – niniejszy regulamin,

5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

6. Towar, asortyment – przedmioty oferowane w ramach sklepu.

 

§2 Zasady korzystania ze sklepu 

1. Konsumenci dokonujący zakupu w ramach sklepu podlegają zapisom ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24.06.2014).

2. Zamówienia składane w sklepie realizowane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Sprzedawca zapewnia Klientowi korzystającemu ze strony poprawny wygląd i działanie sklepu w następujących przeglądarkach: Firefox w wersji 21 i wyższych, Chrome w wersji 29 i wyższych, MS Internet Explorer w wersji 9 i wyższych, Opera w wersji 12 i wyższych, Safari w wersji 4 i wyższych z włączoną obsługą JavaScript oraz na ekranach o rozdzielczości powyżej 1024px.

4. Koszty połączenia internetowego ze sklepem są ustalane przez operatorów z usług których korzysta Klient.

5. Wszelkie zgłoszenia dokonywane Sprzedawcy powinny być kierowane pod następujący adres: Andrzej Michałowski Glif Studio, ul. Kręta 43e/5, 65-788 Zielona Góra, e-mail: kontakt@sprzetlorpio.pl, telefon: 739003456.

 

§3 Warunki korzystania ze sklepu

1. Korzystanie ze sklepu wymaga uprzedniego podania niezbędnych danych. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać dane osobowe, o które zostanie poproszony. Odmowa podania niezbędnych danych uniemożliwia zawarcie umowy.

2. Przeglądanie asortymentu sklepu odbywa się za pomocą zakładek sklepu.

3. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto. Ceny podane przy danym towarze nie obejmują kosztów jego dostawy chyba, że co innego wynika z opisu towaru.

4. Koszty dostawy towaru przedstawiane są Klientowi po skompletowaniu przez niego zamówienia i przejściu do jego realizacji.

5. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w sytuacji gdy Klient:

a) podał nieprawdziwe dane, lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają realizacje zamówienia,

b) jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana,

c) korzystając ze sklepu narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich dobra osobiste,

d) wykorzystuje sklep do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,

e) dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie sklepu na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

6. Dowodem zawarcia umowy wydawanym przez Sprzedawcę na papierze jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

 

§4 Składanie zamówień

1. Zamówienia składane są poprzez wybór odpowiednich opcji dostępnych w sklepie.

2. Realizacja zamówienia odbywa się niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedawcy, chyba że co innego wynika z wybranej przez Klienta formy płatności.

3. Termin zapłaty wynosi 3 dni od chwili złożenia zamówienia, o ile wybrana opcja zakupu nie przewiduje inaczej. Zapłata uważana jest za dokonaną w przypadku wpływu środków na rachunek Sprzedawcy w podanym terminie. Brak zapłaty zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia.

4. Zapłata za towar odbywa się w jeden z następujących sposobów:

a) przelewem bankowym na konto sklepu: 95 1140 2004 0000 3102 7564 7287,

b) za pobraniem,

c) przelewem elektronicznym za pośrednictwem płatności PayU S.A.,

d) kartą płatniczą VISA lub MasterCard za pośrednictwem płatności PayU S.A.

5. W przypadku gdyby realizacja zamówienia nie mogła odbyć się z jakiegokolwiek powodu Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o powyższym, a ten w terminie do 48 godzin decyduje czy zamawia inny towar, oczekuje na ustanie przeszkody uniemożliwiającej realizacje pierwotnego zamówienia czy odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są niezwłocznie wszelkie wpłacone przez niego kwoty.

6. Realizacja zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przy składaniu zamówienia. Termin ten podawany jest przez ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta. Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

7. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja”, „wyprzedaż” lub innymi równoważnymi określeniami o kolejności ich realizacji decyduje termin wpływu zamówienia i środków na ich pokrycie. Ilość towarów objętych w/w akcjami jest ograniczona.

8. Zawarcie umowy dokonywane jest po uprzednim podaniu przez Klienta niezbędnych danych, akceptacji regulaminu sklepu i kliknięciu w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 

§5 Dostawa

1. Dostawa odbywa się w jeden z zaproponowanych podczas składania zamówienia i wybranych przez Klienta sposobów.

2. Koszt dostawy podany jest przed ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta.

3. W sytuacji gdy towar zostanie zwrócony Sprzedawcy z powodu:

a) podania błędnych danych adresowych,

b) nieodebrania przesyłki przez Klienta,

c) innej przyczyny leżącej po stronie Klienta

Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkimi kosztami związanymi z taką sytuacją, w szczególności kosztami przesłania towaru.

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, Klient ma możliwość spisać z kurierem protokół obejmujący informacje dotyczące nieprawidłowości w stanie przesyłki. W przypadku ich dostrzeżenia już po dostarczeniu przesyłki Klient powinien powiadomić o powyższym kuriera domagając się spisania protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniechanie powyższego działania może być przyczyną odmowy uznania jego roszczeń reklamacyjnych kierowanych do Sprzedawcy.

 

§6 Reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad zgodne z ich opisem przedstawionym w sklepie. W przypadku gdyby sprzedany towar mógłżnic się od przedstawionego w sklepie Sprzedawca informuje o powyższym.

2. Podstawą złożenia reklamacji jest protokół reklamacyjny. Protokół ten należy wypełnić i przesłać wraz z towarem na adres zawarty w §2 pkt 5.

 Protokół reklamacyjny

3. Złożenie reklamacji potwierdzane jest przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.

4. Reklamacje załatwiane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji Klient informowany jest w wybrany przez niego sposób. Jeśli nie wybrano żadnego sposobu o sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca informuje poprzez wiadomość e-mail.

 

§7 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą tylko konsumentów. Uprawnienia konsumenta związane z odstąpieniem od umowy zostały wskazane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i w ramach sklepu internetowego kształtują się następująco:

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę na adres zawarty w §2 pkt 5 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 Formularz odstąpienia od umowy

Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej, po zalogowaniu, w profilu klienta, w zakładce "Zwroty towarów". Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje w przypadku następujących umów:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

4. Konsument ma prawo dochodzenia rozstrzygnięcia sporu na drodze postępowania pozasądowego, w tym sądu polubownego co wymaga również zgody Sprzedawcy. W szczególności konsument może zwrócić się o pomoc do organizacji wspierających prawa konsumentów lub przed Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

 

§8 Dane osobowe

1. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w ramach sklepu  internetowego podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwala na to ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, chyba że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego w procesie realizacji zakupu. Administratorem danych jest Sprzedawca.

3. Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług przewidzianych w sklepie, w szczególności sprzedaży towarów. Podstawa przetwarzania jest zgoda klienta o jakiej mowa w art. 6 ust 1 lit a) RODO a w zakresie w jakich dane dotyczą realizacji mowy   - art. 6 ust 1 lit b) RODO.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, z wykorzystaniem których Sprzedawca realizuje umowę tj. General Logistics Systems Poland sp. z o.o, PayU S.A. Ponadto dane Klienta mogą być przekazane upoważnionym organom jeśli te zwrócą się o przekazanie takich danych.

5. Sprzedawca nie zamierza przekazywać danych do Państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

6. Dane przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji księgowej potwierdzającej fakt zawarcia i realizacji umowy, a ponadto przez okres w jakim utrzymywane jest konto w ramach sklepu.

7. Klient ma prawo dostępu do danych, prawo do ich poprawiania czy żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych przez Sprzedawcę.

9. Klient ma prawo żądania przeniesienia danych.

10. Klient ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowodnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

11. Klient ma prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania do organu nadzorczego postaci Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie przez Klienta danych ma charakter dobrowolny, jednakże Sprzedawca zastrzega, iż nie podanie danych wymaganych podczas procesu rejestracji lub zakupu może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą realizacje zamówienia. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.

13. Sprzedawca nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

§9 Obowiązek powstrzymania przed dostarczaniem treści bezprawnych

1. Klienta obowiązuje zakaz dokonywania czynności zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne, w szczególności naruszania praw osób trzecich. Ponadto Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w tym:

a) nierozsyłania za pośrednictwem sklepu niezamówionej informacji handlowej,

b) niekorzystania z kont innych Klientów bez odpowiedniego upoważnienia,

c) powstrzymania się od czynności, których celem jest pozyskanie loginów i haseł innych Klientów,

d) rozsyłania treści o charakterze bezprawnym.

 

§10 Tryb zmiany Regulaminu

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny na stronie internetowej www.sprzetlorpio.pl na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. O wszelkich zmianach regulaminu Klienci zarejestrowani w sklepie zostaną ponadto powiadomieni za pośrednictwem e-mail na podany adres poczty elektronicznej.

3. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Klientów przed datą wejścia w życie takich zmian.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel