Regulamin

Regulamin sklepu internetowego SprzetLorpio.pl

Regulamin obowiązuję od dnia 17.01.2023. Zobacz regulamin sklepu internetowego SprzetLorpio.pl obowiązujący do dnia 16.01.2023

 

Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sprzetlorpio.pl oraz zasady realizacji umów zawartych za jego pośrednictwem.

Sklep internetowy SprzetLorpio.pl, działający pod adresem www.sprzetlorpio.pl prowadzony jest przez Andrzej Michałowski Glif Studio, ul. Kręta 43e/5, 65-788 Zielona Góra, NIP: 9271234281, REGON 211018755.

 

§1 Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu użyte w nim określenia oznaczają:

1. Sklep internetowy, sklep – działalność prowadzona za pośrednictwem strony www.sprzetlorpio.pl,

2. Sprzedawca – Andrzej Michałowski Glif Studio, ul. Kręta 43e/5, 65-788 Zielona Góra, NIP: 9271234281, REGON: 211018755

3. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystającą ze sklepu internetowego,

4. Regulamin – niniejszy regulamin,

5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Towar, asortyment asortyment, produkt – przedmioty oferowane w ramach sklepu, treści cyfrowe i usługi, w tym usługi cyfrowe.

7. Panel Klientafunkcjonalność sklepu pozwalająca Klientowi na dokonywanie zakupów bez potrzeby każdorazowego podawania danych osobowych, umożliwiająca ponadto między innymi możliwość edycji tych danych, przeglądania historii zamówień, składanie reklamacji,

8. Usługi elektroniczneusługi w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną świadczone z wykorzystaniem sklepu.

 

§2 Zasady korzystania ze sklepu

 

1. Konsumenci dokonujący zakupu w ramach sklepu podlegają zapisom ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24.06.2014).

2. Zamówienia składane w sklepie realizowane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Sprzedawca zapewnia Klientowi korzystającemu ze strony poprawny wygląd i działanie sklepu w następujących przeglądarkach: Firefox w wersji 21 i wyższych, Chrome w wersji 29 i wyższych, MS Internet Explorer w wersji 9 i wyższych, Opera w wersji 12 i wyższych, Safari w wersji 4 i wyższych z włączoną obsługą JavaScript oraz na ekranach o rozdzielczości powyżej 1024px.

4. Koszty połączenia internetowego ze sklepem są ustalane przez operatorów z usług których korzysta Klient.

5. Wszelkie zgłoszenia dokonywane Sprzedawcy powinny być kierowane pod następujący adres: Andrzej Michałowski Glif Studio, ul. Kręta 43e/5, 65-788 Zielona Góra, e-mail: kontakt@sprzetlorpio.pl, telefon: 739003456.

 

§3 Warunki korzystania ze sklepu

 

1. Korzystanie ze sklepu wymaga uprzedniego podania niezbędnych danych. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać dane osobowe, o które zostanie poproszony. Odmowa podania niezbędnych danych uniemożliwia zawarcie umowy.

2. Przeglądanie asortymentu sklepu odbywa się za pomocą zakładek sklepu.

3. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto. Ceny podane przy danym towarze nie obejmują kosztów jego dostawy chyba, że co innego wynika z opisu towaru.

4. Koszty dostawy towaru przedstawiane są Klientowi po skompletowaniu przez niego zamówienia i przejściu do jego realizacji.

5. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w sytuacji gdy Klient:

a) podał nieprawdziwe dane, lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają realizacje zamówienia,

b) jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana,

c) korzystając ze sklepu narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich dobra osobiste,

d) wykorzystuje sklep do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, ewentualnie jego zachowanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub stanowi nadużycie prawa sprzeczne z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.

e) dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie sklepu na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. To samo dotyczy ingerencji w treści i usługi cyfrowe dostarczane przez Sprzedawcę.

f) udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim,

g) narusza postanowienia regulaminu,

h) dwukrotnie nie odebrał uprzednio zamówionego towaru.

6. Potwierdzeniem zawarcia umowy wydawanym przez Sprzedawcę jest faktura VAT lub paragon fiskalny dostarczony wraz z zamówionym towarem, a także potwierdzenie zawarcia umowy wraz regulaminem Sklepu w formie pliku .pdf i ewentualną informacją o wyrażeniu zgody przesłane na adres poczty elektronicznej podanej przy rejestracji konta.

 

§4 Usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę

 

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z usług elektronicznych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, takich jak:

a) zawieranie umów sprzedaży,

b) prowadzenie Panelu Klienta,

c) korzystanie z newslettera,

2. Świadczenie usług elektronicznych odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie i jest bezpłatne.

3. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a) w zakresie Panelu Klienta - czas nieoznaczony.

b) w zakresie sprzedaży - czas oznaczony tj. na czas składania zamówienia i jego realizacji.

c) w zakresie newslettera – czas nieoznaczony.

4. Klient może w każdym czasie, bez konieczności zachowywania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, rozwiązać umowy zawarte na czas nieoznaczony likwidując konto w Panelu Klienta lub rezygnując z otrzymywania newslettera.

5. Podczas zakładania Panelu Klienta w Sklepie Klient definiuje indywidualny login i hasło. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za użycie loginu i hasła użytkownika, wynikającego z nieprawidłowego zabezpieczenia dostępu do niego.

6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Panelu Klienta w sytuacjach opisanych w §3 ust 5. W sytuacji gdyby istniały w tym czasie niezrealizowane zamówienia Klienta są one anulowane, a jeśli Klient dokonał już płatności z ich tytułu Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych kwot, chyba, że Klient posiada wymagalne i nieuregulowane należności – w takiej sytuacji Sprzedawca ma prawo zarachowania środków w ich poczet.

7. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Postanowienia ust 6 stosuje się odpowiednio.

8. Reklamacje w zakresie usług elektronicznych rozpatrywane są w terminie 14 dni po ich zgłoszeniu na jeden z adresów wskazanych w §2 ust 5.

 

§5 Składanie zamówień

 

1. Zamówienia składane są poprzez wybór odpowiednich opcji dostępnych w sklepie.

2. Realizacja zamówienia odbywa się niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedawcy, chyba że co innego wynika z wybranej przez Klienta formy płatności.

3. Termin zapłaty wynosi 3 dni od chwili złożenia zamówienia, o ile wybrana opcja zakupu nie przewiduje inaczej. Zapłata uważana jest za dokonaną w przypadku wpływu środków na rachunek Sprzedawcy w podanym terminie. Brak zapłaty upoważnia Sprzedawcę do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

4. Zapłata za towar odbywa się w jeden z następujących sposobów:

a) przelewem bankowym na konto sklepu: 95 1140 2004 0000 3102 7564 7287,

b) za pobraniem u kuriera,

c) przelewem elektronicznym za pośrednictwem płatności PayU S.A.,

d) kartą płatniczą VISA lub MasterCard za pośrednictwem płatności PayU S.A.

5. W przypadku gdyby realizacja zamówienia nie mogła odbyć się z jakiegokolwiek powodu Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o powyższym, a ten w terminie do 48 godzin decyduje czy zamawia inny towar, oczekuje na ustanie przeszkody uniemożliwiającej realizacje pierwotnego zamówienia czy odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są niezwłocznie wszelkie wpłacone przez niego kwoty.

6. Realizacja zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przy składaniu zamówienia. Termin ten podawany jest przez ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta. Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

7. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja”, „wyprzedaż” lub innymi równoważnymi określeniami o kolejności ich realizacji decyduje termin wpływu zamówienia i środków na ich pokrycie. Ilość towarów objętych w/w akcjami jest ograniczona.

8. Zawarcie umowy dokonywane jest po uprzednim podaniu przez Klienta niezbędnych danych, akceptacji regulaminu sklepu i kliknięciu w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 

§6 Dostawa

 

1. Dostawa odbywa się w jeden z zaproponowanych podczas składania zamówienia i wybranych przez Klienta sposobów.

2. Koszt dostawy podany jest przed ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta.

3. W sytuacji gdy towar zostanie zwrócony Sprzedawcy z powodu:

a) podania błędnych danych adresowych,

b) nieodebrania przesyłki przez Klienta,

c) innej przyczyny leżącej po stronie Klienta

Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkimi kosztami związanymi z taką sytuacją, w szczególności kosztami przesłania towaru.

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, Klient ma możliwość spisać z kurierem protokół obejmujący informacje dotyczące nieprawidłowości w stanie przesyłki. W przypadku ich dostrzeżenia już po dostarczeniu przesyłki Klient powinien powiadomić o powyższym kuriera domagając się spisania protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniechanie powyższego działania może być przyczyną odmowy uznania jego roszczeń reklamacyjnych kierowanych do Sprzedawcy.

5. W przypadku gdy Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika, a klientem jest Konsument – niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania przez Sprzedawca przewoźnikowi.

 

§7 Reklamacje

 

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad zgodne z ich opisem przedstawionym w sklepie. W przypadku gdyby sprzedany towar mógł różnic się od przedstawionego w sklepie Sprzedawca informuje o powyższym. W stosunku do konsumentów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta (w szczególności w zakresie rozdziałów 5a i 5b ustawy), Kodeksu cywilnego i innych przepisów jeśli znajdują zastosowanie.

2. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany towar tylko i wyłącznie jeśli wraz z wydanym towarem wydano dokument gwarancji. Warunki gwarancji są każdorazowo opisane w dokumencie gwarancji. Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta płynących z przepisów o rękojmi za dotyczących wady rzeczy sprzedanej z dalszymi zastrzeżeniami Regulaminu.

3. Podstawą złożenia reklamacji jest protokół reklamacyjny. Protokół ten należy wypełnić i przesłać wraz z towarem na adres zawarty w §2 pkt 5:

Protokół reklamacyjny dla Klientów będących konsumentami

3. Złożenie reklamacji potwierdzane jest przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.

4. Reklamacje załatwiane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji Klient informowany jest w wybrany przez niego sposób. Jeśli nie wybrano żadnego sposobu o sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca informuje poprzez wiadomość e-mail.

5. Zgodnie z zapisem art. 43d ust 5 ustawy o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem ma udostępnić Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca towar te odbiera od Klienta będącego konsumentem na swój koszt.

6. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec konsumentów z tytułu niezgodności towaru z umową została opisana w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta i sprowadza się do możliwości żądania przez konsumenta nieodpłatnej naprawy towaru, jego wymiany, obniżenia ceny i odstąpienia od umowy, z tym, że z uprawnień w zakresie obniżenia ceny i odstąpienia od umowy konsument może skorzystać gdy:

a) Sprzedawca odmówił lub nie doprowadził doprowadzenia towaru do zgodności z umową,

b) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

c) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez konieczności uprzedniego wzywania do naprawy lub wymiany towaru .

d) Sprzedawca wyraźnie oświadczył lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 

§8 Prawo do odstąpienia od umowy

 

1. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą tylko konsumentów. Uprawnienia konsumenta związane z odstąpieniem od umowy zostały wskazane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i w ramach sklepu internetowego kształtują się następująco:

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę na adres zawarty w §2 pkt 5 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularz odstąpienia od umowy

Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej, po zalogowaniu, w profilu klienta, w zakładce "Zwroty towarów". Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje w przypadku następujących umów:

a) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;w której przedmiotem świadczenia jest rzecz;

d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;w której przedmiotem;

e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;

n) oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

4. Konsument ma prawo dochodzenia rozstrzygnięcia sporu na drodze postępowania polubownego, w tym sądu polubownego co wymaga również zgody Sprzedawcy. W szczególności konsument może zwrócić się o pomoc do organizacji wspierających prawa konsumentów lub przed Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

5. Konsument może zwrócić się także o pomoc do organizacji społecznych, które zakresem swojej działalności obejmują między innymi ochronę praw konsumentów (np. Federacja Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl).

6. Szersze informacje na temat ochrony praw konsumentów dostępne są na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

 

§9 Dane osobowe

 

1. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w ramach sklepu internetowego podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwala na to ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, chyba że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego w procesie realizacji zakupu. Administratorem danych jest Sprzedawca.

3. Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług przewidzianych w sklepie, w szczególności sprzedaży towarów. Podstawa przetwarzania jest zgoda klienta o jakiej mowa w art. 6 ust 1 lit a) RODO a w zakresie w jakich dane dotyczą realizacji mowy - art. 6 ust 1 lit b) RODO. Podstawą przetwarzania jest zgoda klienta o jakiej mowa w art. 6 ust 1 lit a) , a w zakresie w jakich dane dotyczą realizacji mowy podstawę stanowi art. 6 ust 1 lit b) RODO. Ponadto podstawę mogą stanowić art. 6 ust 1 lit c) (realizacja prawnie nałożonego obowiązku), art. 6 ust 1 lit d) (ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust 1 lit f) (przetwarzanie w celu wynikającym z prawnej uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią).

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, z wykorzystaniem których Sprzedawca realizuje umowę tj. General Logistics Systems Poland sp. z o.o, PayU S.A. Ponadto dane Klienta mogą być przekazane upoważnionym organom jeśli te zwrócą się o przekazanie takich danych.

5. Sprzedawca nie zamierza przekazywać danych do Państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

6. Dane przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji księgowej potwierdzającej fakt zawarcia i realizacji umowy, przedawnienia ewentualnych roszczeń, a ponadto przez okres w jakim utrzymywane jest konto w ramach sklepu.

7. Klient ma prawo dostępu do danych, prawo do ich poprawiania czy żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych przez Sprzedawcę.

9. Klient ma prawo żądania przeniesienia danych.

10. Klient ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowodnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

11. Klient ma prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania do organu nadzorczego postaci Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie przez Klienta danych ma charakter dobrowolny, jednakże Sprzedawca zastrzega, iż nie podanie danych wymaganych podczas procesu rejestracji lub zakupu może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą realizacje zamówienia. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.

13. Sprzedawca nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

§10 Postanowienia końcowe

 

1. Klienta obowiązuje zakaz dokonywania czynności zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne, w szczególności naruszania praw osób trzecich. Ponadto Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w tym:

a) nierozsyłania za pośrednictwem sklepu niezamówionej informacji handlowej,

b) niekorzystania z kont innych Klientów bez odpowiedniego upoważnienia,

c) powstrzymania się od czynności, których celem jest pozyskanie loginów i haseł innych Klientów,

d) rozsyłania treści o charakterze bezprawnym.

2. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Konsumentów dla których wybór sądu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Prawem właściwym dla umów zawieranych w ramach Sklepu jest prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, że wybór prawa polskiego nie może pozbawiać Klienta będącego konsumentem ochrony zapewnianej mu przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 

§12 Zapisy dotyczące niekonsumentów

 

1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności czy dostawy oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu umowy sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa stanowi inaczej.

4. Produkty będące przedmiotem umowy zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy.

5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący

jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika pod rygorem utraty prawa powoływania się na powyższe okoliczności w przypadku ewentualnego sporu ze Sprzedawcą.

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

9. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami rękojmia jest wyłączona.

10. W przypadku klientów nie będących konsumentami zastosowanie ma prawo polskie.

 

§13 Tryb zmiany Regulaminu

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu regulaminu z ważnych powodów takich jak np. zmiana przepisów, zmiana danych Sprzedawcy, zmiana zakresu i sposobu świadczenia usług, a także zmian regulujący obowiązki i uprawnienia Klienta w sposób bardziej korzystny niż dotychczas.

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny na stronie internetowej www.sprzetlorpio.pl na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. O wszelkich zmianach regulaminu Klienci zostaną ponadto powiadomieni za pośrednictwem e-mail podanym w Panelu Klienta.

3. Informacja o zmianie regulaminu zawierać będzie zestawienie zmian. Użytkownik Klient posiadający Panel Klienta nie wyrażający zgody na wprowadzone zmiany ma prawo poinformować o tym Sprzedawcę. Takie oświadczenie równoważne jest z wypowiedzeniem umowy o prowadzenie Panelu Klienta.

4. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Klientów przed datą wejścia w życie takich zmian.

pixel